Award

Article
การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) สำหรับงานขุดใต้ดินระดับลึก
Award
บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์
Branch
วิศวกรรมศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Class
ชาติ
Received
24 สิงหาคม 2022
Related Link
-