Award

Award
ผลงานวิชาการดีเด่น
Branch
-
Doner
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Class
ชาติ
Obvious
ตามที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดงานประชุมวิชาการ สวก. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งภายในงานได้มีการคัดเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับทุนผ่านสวก. จํานวน ๒๔ โครงการ จากทั้งหมด ๖๐๐ กว่า โครงการ ให้มานําเสนอผลการดําเนินโครงการวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral presentation) อนึ่งโครงการ “ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม” ได้รับทุนจากสวก. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มี รศ.น.สพ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
Received
9 ตุลาคม 2019
Related Link
-