Award

Award
รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2557
Branch
-
Doner
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Class
ชาติ
Obvious
เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits- Functional Fruits) : Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ
Received
21 พฤษภาคม 2015
Related Link
-