Award

Award
ผลงานวิจัยเด่น ปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Branch
-
Doner
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Class
ชาติ
Obvious
ทั้งนี้ งานวิจัยเรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้วัสดุนาโน” ของ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค), รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิทยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ด้านสาธารณะ ประจำปี 2557 โดย รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องทดสอบความเป็นพิษ การสะสมและการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อผ้า”
Received
21 พฤษภาคม 2015
Related Link
-