Search Result of "P-32"

About 148 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท. 32)

หัวเรื่อง:การใช้วิธี DNA Comet Assay สำหรับตรวจสอบเมล็ดถั่วเขียว ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การปรับปรุงข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 27 (Ki27)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดที่พัฒนามาจากพันธุ์สังเคราะห์เกษตรศาสตร์ 22 (KS22)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่เพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การพิสูจน์เชื้อเลปโตสไปร่าชนิดก่อโรค โดยการใช้พีซีอาร์วิเคราะห์ยีน 16S rRNA

Img

การประชุมวิชาการ

Lightning arrester modeling using ATP-EMTP

ผู้แต่ง:ImgDr.Trin Saengsuwan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การใช้ภาพถ่ายในการสอบปฏิบัติการวิชาจุลกายวิภาคศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่32

หัวเรื่อง:มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่32

หัวเรื่อง:การควบคุมความถี่ที่สภาวะเรโซแนนท์แบบอัตโนมัติ สำหรับเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทย

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารสกัดขมิ้นชันในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบการเป็นชนิดใหม่ในสกุลจิ้งเหลนห้วย(Tropidophorus)

Img

ที่มา:ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) เพื่อการพัฒนาไพรเมอร์สำหรับจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การหารูปแบบที่เหมาะสมในการติดตั้ง RTU สำหรับการประมาณค่าสถานะในระบบ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การออกแบบเส้นทางเดินและการชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การอิมพลีเมนท์การการขับและการควบคุมซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรโดยการใช้ MC56F8345

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การออกแบบและประยุกต์ใช้การควบคุมป้อนไปหน้าสำหรับเซอร์โวมอเตอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยวิธีควบคุมแบบจำลองภายใน

12345678