Search Result of "NCED"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคในข้าวโพด (Zea mays L.) ภายใต้สภาวะเครียดน้ำและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิค

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้ง และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคกับการทนทานต่อสภาพแล้งในข้าวโพด

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาพืช, ชีววิทยาโมเลกุลพืช

Resume