Conference

Article
การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคในข้าวโพด (Zea mays L.) ภายใต้สภาวะเครียดน้ำและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิค
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-