Search Result of "Extensometer"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และสร้างเครื่องวัดระยะยึด(Extensometer) ของยางตัวอย่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องวัดระยะยืดของยางโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ผู้เขียน:Imgภัฏฏ์ วงษ์จินดา

ประธานกรรมการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sensor Technology, Microcontroller Application

Resume