Search Result of "อาหารเม็ดลอยน้ำ"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การเลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระดับที่เหมาะสมของแป้งมันสำปะหลัง ปลายข้าวเหนียว และแป้งข้าวโพดในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลานิล

Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume