Search Result of "หนังสือเรียน"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยระดับสูงสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยระดับกลางสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3 และเล่ม 4 ด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:ImgNimit PENGSOMYA

ประธานกรรมการ:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพรทิพย์ อัจจิมารังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของตัวละครเด็กในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgจำเลียง วงษ์ยี่

ประธานกรรมการ:Imgเสาวณิต วิงวอน

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์วรรรณกรรมในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3 และ เล่ม 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgสุปราณี พนารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพรทิพย์ อัจจิมารังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ชนิดของคำถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgจินดาวรรณ วัชรภาสกร

ประธานกรรมการ:Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏ ในวรรณกรรมในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgนาตยา บัวลอย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รูปแบบคำถามในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgณรงค์ศักดิ์ สังข์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgChatree Fajkhamta

Img

Researcher

นางสาว พัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว มินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เกาหลีศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย สมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์, Thai Language, Thai Literature, Thai Laguage and Thai Culture, Social Science, Education

Resume

Img

Researcher

ดร. รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาต่างๆ ในตระกูล Austro-Asiatic, ภาษาต่างๆในตระกูลTai

Resume