Search Result of "วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ภัทราภรณ์ โพนเงิน

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางการศึกษา, วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา

Resume