Search Result of "วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงนำ้หนัก"

About 3 results
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงนำ้หนักในตัวแบบการถดถอยโลจิสติกส์สำหรับข้อมูลที่มีการติดตามระยะยาวที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

Img
Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume