Search Result of "คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษา"

About 6 results
Img

Researcher

นาย ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา( Physical Education ), สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ( Health Related Physical Fitness )

Resume

Img

ที่มา:Center for Research and Development of Tropical and Sub-tropical Crops

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุลหงส์เหิน 45 ตัวอย่างโดยเทคนิค AFLP

Img

Researcher

นาย อนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์, กิจกรรมพลศึกษา, กีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วัดและประเมินผลกิจกรรมสุขศึกษา พลศึกษา และการออกกำลังกาย

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาในทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง, อาจารย์, Imgดร.มหาลาภ ป้อมสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึ่งประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาในทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง, อาจารย์, Imgดร.มหาลาภ ป้อมสุข, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. มหาลาภ ป้อมสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา( Physical Education ), วิทยาศาสตร์การกีฬา, แนะนำการออกกำลังกาย

Resume