Journal

International Journal of Global Warming (ISSN: 17582091)
3
4
403-416
ธันวาคม 2011
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และการหมักแบบสองขั้นตอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,24 ม.ค. 2012 - 24 ม.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม,28 ก.พ. 2012 - 28 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด แหล่งทุน :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด,1 มี.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2012