Journal

การศึกษาสารออกฤทธิ์ของใบพูลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
41
1
7-15
มกราคม - เมษายน 2010
ชาติ
-
-
-
-