Journal

การศึกษาการขับถ่ายไอโอดีน-131 ทางปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานรังสี
วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15130339)
11
3
-
ตุลาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาอัตราการขับถ่ายสารรังสีจากร่างกายของคนไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลการขับถ่ายไอโอดีน-131 ที่ได้จากการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อการประเมินความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานรังสีและประชาชนทั่วไปในกรณ๊เกิดอุบัติเหตุทางรังสี,1 พ.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010