Journal

Article
ระบบสหกรณ์เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
Volume
50
Issue
-
Year
พฤศจิกายน 2007
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-