Journal

สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการเกษตรของเกษตรกรชาวนาที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ISSN: 24081647)
18
3
199-214
กันยายน - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-