Journal

การชะกร่อนของดิน สมดุลของธาตุอาหารและคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ และทัศนคติของเกษตรกร ภายหลังการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
35
4
521-530
ตุลาคม - ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-