Journal

อิทธิพลของการทำการตลาดแบบอาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียงเสมือนจริงต่อความตั้งใจ ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอสและทรูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (ISSN: 26975483)
5
2
1-14
พฤษภาคม - สิงหาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-