Journal

การจัดเส้นทางขนส่งสำหรับปัญหาการรับและส่งมอบในระบบจักรยานเช่าสาธารณะ: กรณีศึกษาระบบจักรยานเช่าสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่
วิศวสารลาดกระบัง (ISSN: 01251724)
39
1
91-105
มกราคม - มีนาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-