Journal

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครููเพื่อใช้หลักสูตรเสริมรายวิชาประยุกต์ศิลป์ เสริมสร้างทักษะชีวิตและการทำงาน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. (ISSN: 25396765)
10
1
255-267
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022
ชาติ
-
-
-
-