Journal

การสร้างแบบทดสอบและการวัดระดับความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสหกรณ์: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (ISSN: 26729040)
7
2
343-358
กุมภาพันธ์ 2022
ชาติ
-
-
-
-