Journal

แรงจูงใจของเกษตรกรในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร กรณีศึกษา บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
4
2
36-43
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-