Journal

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิตด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
47
1
119-136
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-