Journal

Article
การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเซลต่อเชื้อเพลิงเอทานอลที่ผสมในน้ำมันดีเซลผสมไบโอดีเซล
Journal
วารสารวิชาการปทุมวัน (ISSN: 22291636)
Volume
11
Issue
30
Year
มกราคม - เมษายน 2021
Page
47-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-