Journal

Fisheries Research (ISSN: 01657836)
235
-
105823
มีนาคม 2021
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์ประชากรต้นกำเนิดของปลาทูที่ถูกจับปะปนกันในอ่าวไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับมาตรการปิดอ่าวฯ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416471 ชื่อวิชา Introduction to Population and Quantitative Genetics,28 ธ.ค. 2021 - 28 ธ.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์พันธุกรรมประชากรปลาทู เพื่อเป็นข้อมูลทางชีววิทยาสำหรับการจัดการประมงอย่างยั่งยืนฯ แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.),3 ก.ย. 2021 - 3 ธ.ค. 2022
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ประกอบพิจารณาดำเนินการมาตรการปิดอ่าวไทย,3 ก.พ. 2020 - 6 ต.ค. 2022