Journal

Article
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
Journal
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ISSN: 19052383)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2021
Page
60-69
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-