Journal

Article
ชื่อบทความ : ทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์:ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน และความพึงพอใจในการทางานกับการทานายความตั้งใจคงอยู่ในสายอาชีพของพนักงานขับรถบรรทุก จากงานวิจัยทุนส่วนตัว ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบำรุงรักษาพนักงานขับรถบรรทุกของธุรกิจบริการขนส่งสินค้า
Journal
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ISSN: 19067321)
Volume
12
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
172-201
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-