Journal

Article
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เชื่อมโยงเป้าหมาย โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจุดศูนย์กลาง
Journal
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ISSN: 22869832)
Volume
15
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2020
Page
45-60
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-