Journal

Article
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Journal
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Volume
22
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
67-74
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-