Journal

Article
การวิเคราะห์พฤติกรรมอสมมาตรในการออกเสียง ภาษาที่สองตามแนวทฤษฎีอุตมผล: กรณีศึกษาการออกเสียง /N/ ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
Journal
ภาษาและภาษาศาสตร์ (ISSN: 08571406)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
27-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-