Journal

Article
มาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
Journal
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 23509627)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
91-108
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-