Journal

การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
50
1
51-63
มกราคม - เมษายน 2019
ชาติ
-
-
-
-