Journal

Article
จากศรัทธาสู่พิธีกรรมบูชา:เรื่องเล่าประวัติชีวิตและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของ “พ่อปู่มิตร ชัยบัญชา”
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08593485)
Volume
26
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
244-284
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-