Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้กับอายุปักแจกันของกล้วยไม้หวายตัดดอก
วารสารวิทยาศาสตร์และการจัดการ (ISSN: 25869655)
1
1
79-87
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-