Journal

Article
แนวทางมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในไทย
Journal
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 25395939)
Volume
-
Issue
ฉบับพิเศษ
Year
มกราคม - ธันวาคม 2018
Page
87-103
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-