Journal

Article
ชุดทดสอบวีทีเคยู ซัลบูแทม: ตรวจสอบการปนเปื้อนซัลบูทามอลในเนื้อสัตว์อย่างรวดเร็ว
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี (ISSN: 25869426)
Volume
2
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
16-21
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ชุดทดสอบสารโลหะหนัก สารตกค้างและยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แหล่งทุน :โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility),1 เม.ย. 2019 - 30 เม.ย. 2021