Journal

การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
46
2
375-386
มีนาคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-