Journal

Article
การออกแบบการทดลองและการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกฝาขวด
Journal
วารสารวิชาการสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Apheit Journals) (ISSN: 22869867)
Volume
2561
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
5-17
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-