Journal

การออกแบบการทดลองและการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกฝาขวด
วารสารวิชาการสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Apheit Journals) (ISSN: 22869867)
2561
1
5-17
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-