Journal

Article
ผลกระทบของคุณภาพการบริการของธนาคารที่มีผลต่อความพึงพอใจในตราสินค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง
Journal
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ISSN: 19058446)
Volume
12
Issue
1
Year
มิถุนายน 2017
Page
131-144
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-