Journal

Article
ผลกระทบของคุณภาพบริการและมูลค่าที่รับรู้ของลูกค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด ประเทศไทย
Journal
Veridian E-Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts) Volume 11 Number 4 January-June 2018 (ISSN: 19063431)
Volume
11
Issue
4
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-