Journal

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 22867910)
6
3
-
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-