Journal

ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
1
339-341
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-