Journal

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย
Journal
วารสารคณะบริหารธูรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ISSN: 19053746)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
75-88
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-