Journal

Article
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนประชามงคล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
46
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2018
Page
---
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-