Journal

วิธีการตั้งค่าเป้าหมายความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
24
78
57-68
ตุลาคม - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-