Journal

ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
34
1
1-10
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พัฒนาชุมชน การใช้ประโยชน์ :การผลิตเครื่องใช้จากพืชน้ำเพื่อการจำหน่ายและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของท้องถิ่น,1 ม.ค. 2016 - 10 ม.ค. 2017