Journal

Article
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
34
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
1-10
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พัฒนาชุมชน การใช้ประโยชน์ :การผลิตเครื่องใช้จากพืชน้ำเพื่อการจำหน่ายและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของท้องถิ่น,1 ม.ค. 2016 - 10 ม.ค. 2017