Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในของความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นของเทศบาลนครในประเทศไทย
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
39
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
136-153
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-