Journal

การมองโลกในแง่ดี การปฏิบัติพัฒนกิจและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ (ISSN: 01252860)
38
2
166-178
กรกฎาคม - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-